Social Media Beleid

 • DOOR POSTEN OP ENIGE PENTAX SOCIAL MEDIA SITE GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.
 • Vanwege de zich steeds verder ontwikkelende aard van social media platforms wordt in deze richtlijnen niet geprobeerd elke huidig of toekomstig platform te noemen. In plaats daarvan zijn ze van toepassing op de genoemde platforms en elk ander online platform dat momenteel beschikbaar is of in de toekomst zal ontstaan, inclusief social networking sites en sites met door gebruikers geproduceerde inhoud. Enkele voorbeelden zijn:

 - YouTube
 - Facebook
 - Flickr
 - LinkedIn
 - Twitter
 - Blogs
 - Social media inhoud dat intern wordt gehost en met een PENTAX Medical ID/wachtwoord is beveiligd

 • PENTAX Medical heeft openbare pagina's op social media sites geopend voor het bekijken van inhoud en/of video's en het posten van commentaar over PENTAX Medical. Tot deze social media sites behoren o.a. diverse blogs, bulletin boards, netwerken, multimedia- en nieuwsmediasites of andere sites met door gebruikers geproduceerde inhoud (“Door PENTAX gehoste media site”). Door het openen, bekijken en/of posten van inhoud die direct of indirect verband houdt met PENTAX Medical op enige door PENTAX gehoste media site op het internet, gaat u, zonder beperking of kwalificatie, akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit Beleid, mag u geen inhoud bekijken of posten op enige door PENTAX gehoste media site op het internet. Door uw gebruik van door PENTAX gehoste media sites stemt u in met dit Beleid, wat dezelfde gevolgen heeft als wanneer u fysiek een overeenkomst zou hebben ondertekend.
 • Door het posten van inhoud op een door PENTAX gehoste media site geeft u PENTAX Medical het onherroepelijke recht voor het vermenigvuldigen, distribueren, publiceren, weergeven van die inhoud en het recht om afgeleide werken van uw inhoud te maken, die inhoud te bewerken of te wijzigen en die inhoud te gebruiken voor PENTAX Medical doeleinden.
 • Als u als gast inhoud post op een door PENTAX gehoste media site op het internet, stemt u ermee in dat u: (i) geen lokale, regionale, nationale en internationale wetten en voorschriften zult overtreden, inclusief, maar niet beperkt tot wetten inzake auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, openbaarmakingen en geen auteursrechtelijk beschermde financiële inhoud, patiëntzorg of soortgelijke gevoelige of privé-inhoud zult bekendmaken, over enige inhoud die u via dit Beleid zendt of ontvangt; (ii) geen materiaal zult verzenden (door uploaden, posten, e-mailen of anderszins) dat onwettig, verstorend, dreigend, ontheiligend, beledigend, treiterend, gênant, beschamend, onrechtmatig, beschamend, obsceen, lasterlijk of een schending van de privacy van iemand anders is, hatelijk of qua ras, etniciteit of anderszins afkeurenswaardig is, zoals uitsluitend vastgesteld door PENTAX Medical; (iii) zich niet voor een persoon of entiteit zult uitgeven of valselijk uw relatie met een persoon of entiteit zult aangeven of deze verkeerd zult voorstellen; (iv) geen materiaal zult verzenden (door uploaden, posten, e-mailen of anderszins) dat u niet beschikbaar mag stellen krachtens een contractuele of fiduciaire overeenkomst; (v) geen materiaal mag verzenden (door uploaden, posten, e-mailen of anderszins) dat inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij; (vi) geen ongevraagd of niet-goedgekeurde reclame (inclusief reclame voor niet-PENTAX Medical diensten of producten), reclamematerialen, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van (ongevraagde) verzoeken zult verzenden (door uploaden, posten, e-mailen of anderszins); (vii) geen materiaal zult verzenden (door uploaden, posten, e-mailen of anderszins) dat softwarevirussen, wormen, uitschakelcodes of enige andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn voor het onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur; (viii) niemand zult intimideren; of (ix) geen persoonsgegevens over derden zult verzamelen of opslaan, of zult proberen deze te verzamelen of op te slaan, zonder hun kennis of toestemming; of geen vertrouwelijke prijsgegevens zult delen met enige partij.
 • Werknemers mogen geen inhoud posten die kan worden uitgelegd als politiek lobbyen, ongevraagde verzoeken of bijdragen. Een persoon mag een door PENTAX gehoste media site niet koppelen aan sites voor politieke kandidaten of partijen of door PENTAX gehoste media sites gebruiken voor het bespreken van politieke campagnes, zaken of om een mening te geven over een product, dienst, wetgeving, wet, gekozen functionaris of kandidaat, politieke partij of beweging.
 • PENTAX Medical behoudt zich altijd het recht voor uw toegang tot een door PENTAX gehoste media site reserves te bewaken, verbieden, beperken, blokkeren, opschorten, beëindigen, verwijderen of stoppen, zonder mededeling en om welke reden dan ook en geheel naar eigen goeddunken. PENTAX Medical kan geheel naar eigen goeddunken materialen verwijderen, wissen, blokkeren, filteren of op een andere manier beperken. U begrijpt en stemt ermee in dat PENTAX Medical uw communicatie en activiteiten met PENTAX Medical bekend mag maken in antwoord op wettige verzoeken door overheidsinstanties, inclusief verzoeken, gerechtelijke bevelen, aanhoudingsbevelen of dagvaardingen krachtens de Amerikaanse Patriot Act, of ter bescherming van rechten van PENTAX Medical. U stemt ermee in dat, als PENTAX Medical een van zijn rechten krachtens dit beleid om welke reden dan ook uitoefent, PENTAX Medical niet aansprakelijk is ten opzichte van u.
 • U moet PENTAX Medical en zijn gelieerde bedrijven en hun betreffende bestuurders, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden beschermen en vrijwaren van, en moet hun direct vergoeden voor, alle verliezen, vorderingen, schadeclaims, schikkingen, kosten en aansprakelijkheden van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocaatkosten) waaraan een van hen kan worden blootgesteld, die voortvloeit uit, is gebaseerd op, het resultaat is van of op een of andere manier verband houdt met uw posten van enige inhoud op een door PENTAX gehoste media site, alle claims van derden inzake inbreuk op of schending van dit Beleid.
 • U erkent expliciet dat u alle verantwoordelijkheid neemt voor de beveiligings-, privacy- en vertrouwelijkheidsrisico's die inherent zijn aan het verzenden van inhoud via het internet. Van nature kunnen een website en het internet niet 100% worden beschermd tegen opzettelijk of kwaadaardige pogingen tot indringing. PENTAX Medical heeft geen controle over externe sites en het internet via welke u kunt besluiten om vertrouwelijke persoonlijke of gezondheidsgegevens of andere inhoud te verzenden, en daarom garandeert PENTAX Medical niet dat u beschermt zult zijn tegen dergelijke intercepties of compromitteringen van uw gegevens. Wanneer u inhoud op een internetsite post, moet u zorgvuldig nadenken over uw eigen privacy bij het bekendmaken van gedetailleerde of persoonlijke informatie over uzelf en uw familie.
 • U mag geen vertrouwelijke of beschermde informatie over PENTAX Medical delen en u moet de privacy van klanten en patiënten naleven.
 • Schrijf in de eerste persoon; wanneer uw relatie met PENTAX Medical duidelijk is, moet u duidelijk maken dat u voor uzelf spreekt en niet namens PENTAX Medical. In die gevallen moet u een disclaimer opnemen: "De meningen in/op deze [blog; website] zijn mijn eigen en weerspiegelen niet de meningen van PENTAX Medical." Overweeg om dit aan een "Over mij" gedeelte van uw blog of social media profiel toe te voegen.
 • Als u uw relatie met PENTAX Medical bekendmaakt, moeten uw social media activiteiten voldoen aan de hoge professionele gedragsnormen van PENTAX Medical.
 • Als u op het internet communiceert over PENTAX Medical of zaken die verband houden met PENTAX Medical, moet u uw relatie met PENTAX Medical en uw functie bij PENTAX Medical openbaar maken.
 • Zorg dat uw social media activiteit geen belemmering vormt voor uw werkverplichtingen.
 • PENTAX Medical ontmoedigt personeel in management-/supervisorfuncties om “vriend”-verzoeken te sturen naar medewerkers die aan hen rapporteren. Managers/supervisors mogen "vriend"-verzoeken accepteren als deze door de medewerkers wordt verstuurd, en als de manager/supervisor van mening is dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de werkrelatie.
 • Bij persoonlijke social media accounts waar uw relatie met PENTAX Medical duidelijk is, moet u zorgvuldig zijn en vermijden dat een goedkeuring van een persoon of product namens PENTAX Medical plaatsvindt, in plaats van een persoonlijke goedkeuring. Zo kunnen LinkedIn-gebruikers personen of bedrijven goedkeuren, maar ze mogen de naam PENTAX Medical niet gebruiken in verband met de goedkeuring. Ook mogen ze niet verklaren of impliceren dat de goedkeuring namens PENTAX Medical plaatsvindt, of specifiek aangeven dat de goedkeuring is gebaseerd op werk uitgevoerd bij PENTAX Medical.
 • Tenzij goedgekeurd door de Marketing- en Communicatieafdeling van PENTAX Medical, mogen de naam of het logo van PENTAX Medical niet voorkomen in uw social media naam, handle en URL.
 • DIT BELEID KAN ALTIJD ZONDER MEDEDELING WORDEN BIJGEWERKT, EN TELKENS ALS EEN GEBRUIKER TOEGANG KRIJGT TOT EEN SOCIAL NETWORKING SITE, IS HET NIEUWE BELEID VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK NA POSTEN. Om compliance te behouden, stelt PENTAX Medical voor dat u het Beleid, en beleidsrichtlijnen op andere websites, regelmatig bekijkt. Door inhoud te blijven posten nadat dergelijke nieuwe voorwaarden zijn gepost, accepteert u en stemt u in met alle dergelijke wijzigingen van dit Beleid.
 • Denk eraan dat alle inhoud die op alle platformen wordt geplaatst, onmiddellijk zoekbaar wordt en onmiddellijk kan worden gedeeld. De faculteits-/personeelsleden die de inhoud posten, hebben direct daarna en voor altijd geen controle meer over de inhoud.
 • Als iemand of een bepaalde groep betaling aanbiedt aan faculteits-/personeelsleden voor deelname aan een online forum in hun PENTAX Medical functie of reclame aanbiedt voor betaling en/of voor goedkeuring, zou dit kunnen worden beschouwd als een belangenconflict, en moet u de HOYA Juridische afdeling raadplegen voordat u een dergelijk aanbod accepteert of op basis daarvan handelt.
 • Als iemand van de media of pers contact opneemt met faculteits-/personeelsleden over posts op online forums die op een of andere manier verband houden met PENTAX Medical, moeten zij hun manager/directie daarover informeren en contact opnemen met de Marketing- en Communicatieafdeling, voordat zij reageren.
 • Als een patiënt of familielid klachten post over een dienst/service of andere problemen of zaken, mogen alleen bevoegde medewerkers van de Marketing- en Communicatieafdeling reageren.
 • Zonder schriftelijke goedkeuring van de PENTAX Medical Marketing- en Communicatieafdeling mogen werknemers geen inhoud op een door PENTAX gehoste media site posten die goedkeuringen van PENTAX Medical producten of diensten bevatten.

This Site Uses Cookies. This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer for technical/functional purposes. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors on our site/on third party sites or enhance your experience of the site. By using our site you accept these cookies. For more information please see our Cookie Policy